Споделяме усмивки в планината :-)
T: 0890 182 189 E: info@prikluchenia.com
default-logo

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ДО КЛИЕНТИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА УСЛУГИТЕ НА БЮРО ЗА ТУРИЗЪМ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЪЛДИН ЕООД

Последна актуализация на 15.03.2019 г

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Наименование: Бюро за туризъм и приключения Пълдин ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 200500308
Адрес на управление: гр. Ботевград, кв. Васил Левски, бл. 48, вх.В, ап.4
Телефон: 02 4 182 189; 0890 182 189
E-mail: info@prikluchenia.com
Уебсайт: www.prikluchenia.com

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
E-mail: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Цел на документа

За Бюро за туризъм и приключения Пълдин ЕООД защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са основен приоритет.

Това известие описва как събираме и използваме личната Ви информация преди, по време и след предоставяне на услугите ни. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) (ОРЗД). Известието може да даде полезна информация на всички бъдещи, настоящи и бивши работници или служители и изпълнители по граждански договори (включително договор за управление и контрол).

Бюро за туризъм и приключения Пълдин ЕООД е администратор на лични данни. Това означава, че ние сме отговорни за решенията, които вземаме относно съхранението и употребата на Вашата лична информация. Ние имаме задължение по силата на законодателството по защита на данните да Ви предоставим информацията, съдържаща се в това известие.

Това известие не представлява част от договора за туристически услуги или друг договор с нас. Ние можем да актуализираме по всяко време това известие.

Важно е да прочетете внимателно това известие, за да разберете как и защо използваме Вашата лична информация.

Предоставянето на лични данни е доброволно. В случай че не желаете да ни предоставите личните Ви данни, същите няма да могат да се използват за определени услуги, които се предлагат на нашите платформи. В резултат, няма да можете да използвате услугите предоставени от нас.

Принципи за защита на данните

Бюро за туризъм и приключения Пълдин ЕООД ще спазва законодателството по защита на данните, съгласно което те следва:
1. Да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
2. Да се събират само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, и да не се използват по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;
3. Да бъдат подходящи, свързани с и не надхвърлящи необходимото за целите, които сме посочили;
4. Да бъдат в точен и актуален вид;
5. Да бъдат съхранявани в срок, не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;
6. Да бъдат надлежно защитени.

Основания за обработване на лични данни

Във връзка със законосъобразността на обработването на лични данни, според Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, от което произтичат и основанията, на които Бюро за туризъм и приключения Пълдин ЕООД обработва лични данни са:
1. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение;
2. Обработването е необходимо за изпълнението на договор;
3. На основанието на предоставено съгласие от субекта на данни;
4. Обработването е необходимо за целите на легитимни интересни на бюро за туризъм и приключения Пълдин ЕООД;

Информация която събираме

Бюро за туризъм и приключения Пълдин ЕООД се задължава данните, които получава и/или събира от Вас, да се обработват в съответствие с действащото законодателство и принципите въведени с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016 и за целите, посочени в настоящата политика.

Ще обработваме следните категории лични данни:
1. Име, адрес, телефонен номер и имейл адрес;
2. Дата на раждане и ЕГН/ЛНЧ;
3. Номер и дата на издаване на лична карта;
4. Информация за банкови сметки.

Начин на събиране на информация

Ние събираме Вашите лични данни във връзка със сключване на договор с Вас за предоставяне на туристически услуги.. Предоставянето на тази информация се осъществява директно от Вас.

Вашите данни ще бъдат събирани:
1. Използвайки нашата интернет страница – посредством бисквитки;
2. Когато се регистрирате, създавайки профил на нашата интернет страница;
3. Когато правите запитване (онлайн или офлайн);
4. Когато правите резервация (онлайн или офлайн);
5. Когато се регистрирате, за да получавате електронни бюлетини от нас;
6. Когато участвате в анкета и/или проучване;
7. Когато участвате в игри, промоции и/или инициативи;
8. Когато представяте потребителско съдържание (ревюта);
9. От трети страни – хора упълномощени да правят резервация за вас;
10. От трети страни – чрез профила на бюро за туризъм и приключения Пълдин ЕООД в социални медийни платформи като Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, или Instagram и/или използвате същите за да се регистрирате на нашата интернет страница.

Ние вярваме, че ще получим Вашето изрично, доброволно и информирано съгласие на базата на предоставената Ви тук информация и когато такова се изисква по закон.

Използване на Вашите лични данни

Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато това е позволено от законодателството. Най-често ние ще използваме Вашите лични данни на следните основания:
1. За изпълнение на нашия договор с Вас;
2. За спазване на законово задължение;
3. Когато това е необходимо за нашите легитимни интереси (или тези на трети лица), например при необходимост от търсене на съдебна защита срещу противоправни действия от Ваша страна.

Също така е възможно да използваме Вашите лични данни и в ситуациите, изброени по-долу, но очакваме те да се случват рядко:
1. За защита на Вашите интереси (или интересите на някой друг), например при оказване на спешна медицинска помощ;
2. Когато обработването е в обществен интерес.

Ние ще използваме категориите лични данни, изброени по-горе, основно за да изпълним договорните си задължения към Вас и да спазим законовите си задължения. В някои случаи е възможно да използваме личните Ви данни за нашите легитимни интереси или тези на трети лица, но само ако Вашите интереси или основни права нямат преимущество пред тези интереси.

Ситуациите, в които ще обработваме Ваши лични данни, включват:
1. Вземане на решение относно предоставяне на услуга и сключване на договор;
2. Вземане на решение относно договорните условия, които да Ви предложим;
3. Заплащане на дължимите такси;
4. Сключване на туристически застраховки;
5. Управление на бизнеса и планиране, включително счетоводство и одит;
6. Съдебни спорове, свързани с Вас или трети лица;
7. Спазване на изискванията на законодателството по безопасност и здраве;
8. Превенция на измами;
9. Мониторинг на употребата на нашите информационни и комуникационни системи;
10. Ползване на Ваши снимки, снимки на Вашите деца, видеоклипове съдържащи съответните изображения, в печатни, електрони и социални медии за рекламни цели.

За някои от дейностите, изброени по-горе, е възможно да имаме повече от едно правно основание за обработката на личните Ви данни.

Отказ за предоставяне на лични данни

Не предоставянето на поискана от нас, Ваша или на представляваните от Вас лица, лична информация може да ни попречи да изпълним договора си с Вас или да спазим законово изискване.

Отказът Ви да предоставите необходимата информация за изпълнението на правата и задълженията по договора може да стане причина той да не бъде сключен или за неговото прекратяване.

Промяна на целите

Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако не направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и по друга причина, и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако трябва да използваме Вашите лични данни за друга цел, ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е правното основание за тази употреба.

Използване на чувствителните лични данни

Специалните категории от чувствителни лични данни изискват по-високо ниво на защита и допълнително основание за тяхното събиране, съхраняване и употреба. Възможно е да обработваме специални категории лични данни в следните ситуации:
1. В ограничени случаи, с Вашето изрично писмено съгласие;
2. За спазването на нашите задължения съгласно приложимото законодателство;
3. Когато обработването е в защита на обществен интерес.

В по-редки случаи е възможно да обработваме чувствителни данни, когато това е необходимо за защитата на правен спор или за защитата на Вашите интереси или тези на някой друг и Вие не сте способни дадете валидно съгласие, или когато Вие сте разкрили тази чувствителна информация в публичното пространство.

Информация, свързана с присъди и нарушения

Ние можем да използваме информация, свързана с присъди и нарушения, само в случаите, в които законът го позволява. Обичайно това ще бъде в случаите, когато тази обработка е необходима, за да изпълним наши законови задължения.

Споделяне на данните

Възможно е да споделяме Ваши лични данни с трети лица, включително доставчици на услуги, примерно, но не само Счетоводна къща и застрахователна компания.

Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните.

Ние ще споделяме Вашите лични данни с трети лица, когато това се изисква по закон, когато е необходимо за администрирането на нашите взаимоотношение или когато имаме друг легитимен интерес за това.

Тези трети лица могат да включват: доставчици на хостинг услуги, фирми, предоставящи счетоводни, правни и застрахователни услуги и други.

Всички доставчици на услуги са длъжни да вземат подходящи мерки за сигурност, за да защитят личната Ви информация. Те не могат да използват личните Ви данни за свои собствени цели, а само за целите, които ние сме определили, и в съответствие с нашите инструкции.

Сигурност на данните

Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, за които е налице необходимост да получат тази информация. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.

Период за съхранение и използване на личните Ви данни

Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за да спазим изискванията на  приложимото законодателство.

За да определим подходящия период на съхранение, ние вземаме в предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди вследствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработваме или дали бихме могли да постигнем тези цели с други средства, както и приложимите законови изисквания.

В някои ситуации е възможно да анонимизираме Вашите лични данни, така че повече да не е възможно да бъдат свързани с Вас. В резултат на това можем да продължим да използваме анонимизираните данни, без да Ви уведомим за това. След прекратяването на договорните Ви отношения с нас, ние ще съхраним информацията Ви в съответствие с нашите политики и законодателни изисквания и ще я унищожим по сигурен начин след като периодът на съхранение, описан в нашите политика и регламентиран в закон изтече.

Право на достъп, корекция, изтриване и ограничаване

Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид. Молим Ви да ни уведомявате при всяка промяна във Вашите лични данни.

Вашите права във връзка с личните Ви данни:
1. Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка.
2. Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас.
3. Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка.
4. Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка.
5. Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.
6. Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните са ни предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.

Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с: Мирослав Луканов, телефон: 02 4 182 189; 0890 182 189, е-mail: info@prikluchenia.com.

При такова искане от Ваша страна е възможно да ни е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.

Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните.

Право да оттеглите съгласието си

В случай че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие, моля свържете се с Мирослав Луканов, телефон: 02 4 182 189; 0890 182 189, е-mail: info@prikluchenia.com. След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно.

Длъжностно лице по защита на данните

Нашите основни дейности не се състоят в операции по обработване, които поради своето естество, обхват и/или цели изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни или в мащабно обработване на специалните категории данни и на лични данни, свързани с присъди и нарушения. С оглед това обстоятелство нямаме задължение за назначаване на длъжностно лице по защита на данните.

При необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с Мирослав Луканов, телефон: 02 4 182 189; 0890 182 189, е-mail: info@prikluchenia.com.

Промени на това известие

Запазваме си правото да променяме и актуализираме това известие по всяко време. Ще Ви предоставим ново известие всеки път, когато предприемем промени.


При подаване на резервация през интернет страницата на Бюро за туризъм и приключения Пълдин ЕООД – www.prikluchenia.com, клиентът дава съгласието си, че се е запознал с настоящата политика, чрез отметка.


При резервация в офиса на Бюро за туризъм и приключения Пълдин ЕООД, клиентът подписва собственоръчно получаването на настоящата политика.