Споделяме усмивки в планината :-)
T: 0890 182 189 E: info@prikluchenia.com
default-logo

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “БЮРО ЗА ТУРИЗЪМ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ‘ПЪЛДИН” ЕООД
ЗА ОРГАНИЗИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ (ОТП) И ТЯХНАТА ПРОДАЖБА
НА КРАЙНИ КЛИЕНТИ – ТУРИСТИ

  1. ЗАПИСВАНЕ И УСЛОВИЯ

1.1.Записване. Записване за организирано пътуване се извършва по интернет (онлайн) или директно в офиса на ТУРОПЕРАТОРА или чрез туристическа агенция, представляваща ТУРОПЕРАТОРА. Резервацията се счита за валидна след попълване на резервационна бланка и заплащане на аванс. ТУРОПЕРАТОРЪТ потвърждава резервацията в двудневен срок. След потвърждение на резервацията се генерира договор за организирано пътуване, който е валиден и без подписа на Туриста. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановен заплатения аванс.

1.2. Условия за издаване на визи. За пътувания в държави, за които се изискват визи за български граждани. ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на Потребителя като му предостави необходимите документи /хотелска и/или самолетна резервация, ваучер, самолетни билети и медицинска застраховка/. По искане на Потребителя ТУРОПЕРАТОРЪТ ще подготви и внесе документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискваните от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат.

  1. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

2.1. Плащане. Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня.

2.2. Аванс. Размерът на аванса е от 30% до 50% от общата пакетна цена (съобразно условията на конкретната програма), освен ако не е упоменато друго в Договора за организирано пътуване на Туроператора.

2.3. Доплащане. Доплащането се извършва до 14 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго в Договора за организирано пътуване на Туроператора /с изключение на резервациите по промоция за ранни записвания, за които пълното плащане задължително трябва да е според условията в съответната промоция/. В случай, че доплащането не бъде извършено в посоченият срок, резервацията се анулира и аванса остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.

2.4. Ранните записвания. Ранни записвания са валидни при резервация и плащания до 100%, направени в рамките на обявените промоционални дати. Всяка промяна на име на турист, тип настаняване или дата на пътуване по резервации за ранно записване се таксуват и заплащат по стандартни цени за съответния хотел и дата на полет.

2.5. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя, но не по-късно от 20 дни преди датата на пътуването в следните случаи:

2.5.1.При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената

2.5.2.При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни такси и други. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.

2.5.3.При промяна в обменния валутен курс, относим към договора, с повече от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуването. (т. 2.5.3 касае само случаите, в които туроператора плаща на чуждестранния си контрагент в USD). Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.

2.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава пряко или чрез туристическия агент да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в пакетната цена и/или при значителна промяна на някоя от основните клаузи в договора в срок до 2 дни от възникване на обстоятелствата по чл.2, ал.5 от настоящите Общи условия и/или в двудневен срок, считано от настъпване на промяната, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването.

  1. АНУЛАЦИОННИ УСЛОВИЯ И НЕУСТОЙКИ

При отказ от пътуване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ в упоменатите срокове преди датата на пътуване, Туроператора удържа следните неустойки:

3.1. При анулация на пътуване/почивка в чужбина
3.1.1. до 61 дни – ПОТРЕБИТЕЛЯ не дължи неустойка, съобразно условията на конкретната програма
3.1.2. от 60 до 32 дни – 30 % от общата цена на пътуването
3.1.3. от 31 до 22 дни – 50 % от общата цена на пътуването
3.2.4. от 21 до 0 дни – 100 % от общата цена на пътуването
3.2. При анулация на пътуване/почивка в страната
3.2.1. до 31 дни, ПОТРЕБИТЕЛЯ не дължи неустойка, съобразно условията на конкретната програма.
3.2.2. от 30 до 14 дни – 50 % от общата цена на пътуването.
3.2.3. от 13 до 8 дни –  на 70 % от общата цена на пътуването.
3.2.4. от 7 до 0 дни – 100% от общата цена на пътуването.

3.3. При отказ на митническите и гранични служби да допуснат излизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи и извършени правонарушения, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

  1. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

4.1.ТУРОПЕРАТОРЪТ чрез представляващият го Туристически агент се ангажира с подготовката и обезпечаването на заявеното организирано туристическо пътуване, като се задължава да:

4.1.1. осигури на Потребителя застраховка, съответстваща на туристическата програма – “Медицински разходи при болест и злополука на туристите” и клауза „Спорт“ за пътувания в чужбина, или „Спасителни разходи при практикуване на планински спортове“ и/или „Злополука“ за пътувания в страната, като предостави на Потребителя застрахователна полица преди началото на пътуването.

4.1.2.По искане на Потребителя да го застрахова (срещу допълнително заплащане по съответните официални тарифи на застрахователните дружества) на по-високо ниво или за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване от страна на Потребителя. Потребители навършили 65 годишна възраст се застраховат задължително със завишена застрахователна премия, като в тези случаи всеки потребител се задължава да доплати разликата в стойността на застраховката.

4.1.3.ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да откаже резервация, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове. Ако Потребителят е внесъл аванс, но не е извършил в установените срокове доплащанията до пълната цена на пътуването, се счита, че се отказва от пътуването и авансът не се връща

4.1.4.ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници в предварително обявения срок или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

4.1.5.ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач, както и часа на тръгване при промяна на превозвача, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.

4.1.6.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред Потребителя в случай на отмяна, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, като, както и форс-мажорни обстоятелства, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

4.1.7.ТУРОПЕРАТОРЪТ не отговаря за багажа на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, за които ПОТРЕБИТЕЛЯ е могъл, но не се е възползвал.

4.1.8.ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да сключва застрахователен договор по чл. 97 от Закона за туризма и копие от актуалната застрахователна полица да публикува на интернет страницата си www.prikluchenia.com към момента на влизането й в сила. Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл. 97 от Закона за туризма е ЗД „Евроинс“ АД и номерът на застрахователната полица е № 03700100001228.

4.2.Потребителят е длъжен:

4.2.1. да представи всички необходими документи за осъществяване на пътуването – валиден международен паспорт, лична карта

4.2.2. ако Потребителя е лице под 18 г. и в случай, че пътува само с един от родителите си или придружител, различен от родител, той трябва да носи нотариално заверено пълномощно за излизане на детето в чужбина

4.2.3. да заплати в пълен обем и описаните в установените в настоящите Общи условия срокове и стойност на туристическите услуги.

4.2.4. да уреди завръщането си в случай, че Потребителят сам прекрати тура през времетраенето му, като няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми.

4.2.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, само със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА след като предварително уведоми ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ или ТУРОПЕРАТОРА не по-късно от 15 дни. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето освен в случаите, когато поради изисквания на превозвачите е невъзможно смяна на име и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице.

  1. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. В случай на неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването или престоя, Туристът е длъжен незабавно, а при обективна невъзможност – при първа такава, да уведоми и запознае Туроператора с възникналия проблем, с оглед своевременното оказване на съдействие.

5.2. Всички рекламации трябва да бъдат отбелязани на мястото, където е станало произшествието, като се състави констативен Протокол, подписан от представител на приемащата туристическа агенция и/или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия Турист, а при необходимост и други лица, компетентни или оторизирани да удостоверят съответните факти и обстоятелства.

5.3.Туриста има право да предяви рекламация пред Туроператора, устно или писмено, при откриване на несъответствие на предоставеното качество и изпълнението на ТП, съгласно договореното, в срок до 14 дни от откриването на несъответствието.

5.4. Рекламацията се извършва от Туриста – устно или писмено, с прилагането на съответни доказателства за обосноваността на твърденията и исканията, а също други, имащи отношение към случая документи. Правото на рекламация и/или претенция се упражнява само от засегнато лице, включително при договор в полза на трето лице. Туроператорът може да изисква допълнителни писмени или други видове доказателства, включително обяснения на засегнатите лица, свързани със съответния казус. Туроператорът разглежда получената рекламация в течение на едномесечен срок, считано от датата на получаване, респективно пълното комплектоване, на подадената рекламационна преписка.

5.5. За рекламации, подадени от Туриста, при нарушаване на общите условия, Туроператорът не пристъпва към разглеждането им и не носи отговорност. В тези случаи Туристът носи самостоятелна имуществена отговорност и няма право на каквито и да е претенции, предявяване на регресни права или искания към Туроператора. Извършването на рекламация е предпоставка за търсенето на отговорност пред компетентните органи.

5.6. Всички спорове между страните се разрешават от гражданските съдилища в страната.

  1. ФОРС-МАЖОР

6.1. Туроператорът се освобождава от отговорност за неизпълнение или ненадлежно изпълнение на поетите от него с договора задължения, ако това неизпълнение се явява вследствие действието на обстоятелства на непреодолима сила, възникнала след сключването му.

6.2. Туроператорът е длъжен за настъпването и прекратяването на обстоятелствата, препятстващи изпълнението на задълженията му, своевременно да извести Туриста.

6.3. При наличие на форсмажорни обстоятелства, поради които не може да бъде осъществено или продължено ТП, и настъпили след пълно или частично заплащане на ТП от страна на Туроператора на своите контрагенти, Туроператорът се задължава да изплати на Туриста сума, равностойна на възстановената от партниращия контрагент (туроператор, хотелиер, превозвач и т.н.) в 10 дневен срок от получаването ѝ.

  1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

7.1. Всички уведомявания, съобщения и кореспонденцията между страните се извършват в офиса на Туроператора, където е сключен договорът, респективно – посочените от Туриста адрес, телефон или e-mail.

7.2. Всички изменения и допълнения между “Бюро за туризъм и приключения ‘Пълдин” ЕООД и Туриста, в допълнение към сключения договор, се оформят в писмен вид, с подписи на страните или техни упълномощени представители.